Časopisy

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA

Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a tematicky sa zameriava na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok verejného a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni...

FORUM IURIS EUROPAEUM

Časopis pre právnu vedu

FORUM IURIS EUROPAEUM je recenzovaný časopis pre právnu vedu, ktorý je nástupcom ročenky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Jeho zámerom je oboznamovať verejnosť s najnovšími odbornými poznatkami vedeckého výskumu v oblasti práva. Časopis prináša pôvodné vedecké štúdie, vedecké články, diskusné príspevky (podnety do diskusie), správy z vedeckých podujatí a recenzie vedeckých prác zo všetkých oblastí právnej vedy. Publikované môžu byť aj medziodborové štúdie s interdisciplinárnym prienikom do príbuzných humanitných a spoločenských vied. Časopis umožňuje publikovanie vedeckých prác vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov, zároveň dáva príležitosť pre publikovanie príspevkov doktorandov a odborných pracovníkov z aplikačnej praxe. Príspevky sú akceptované v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku.
Časopis sa vydáva v printovej verzii a jeho kópia je súčasne uverejnená aj na webe fakulty, aby príspevky boli prístupné širokej odbornej verejnosti (http://fie.iuridica.truni.sk/).