Monografie

"Vážené čitateľky, vážení čitatelia, v tejto sekcii nájdete monografie, tematicky zamerané publikácie našej fakulty."

Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok.

Marek Káčer, Jakub Neumann

Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti

Marek Káčer, Peter Šajmovič

Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie

Marek Káčer (ed.)

RÍMSKO-KÁNONICKÉ ZÁKLADY A RIEŠENIA PROBLÉMOV SLOVENSKÉHO VEREJNÉHO PRÁVA

Martin Gregor, Matúš Nemec, Vojtech Vladár

Disciplinary Procedures in Labour Law

Andrea Olšovská – Marek Švec

Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého: O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania a poistného krytia

MÉSZÁROS, Peter, ŠTEFANKO, Jozef, VARGA, Peter

Management der Anwesenheitvon Arbeitnehmer auf dem Arbeitsplatzim Lichtderneuen Möglichkeiten

Andrea Olšovská, Marek Švec

MEDZINÁRODNOPRÁVNA ÚPRAVA V OBLASTI AZYLU A UTEČENECTVA

Juraj Jankuv

MECHANIZMY OCHRANY ĽUDSKÝCH ENVIROMENTÁLNYCH PRÁV V MEDZINÁRODNOM PRÁVE VEREJNOM, V PRÁVE EURÓPSKEJ ÚNIE A V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Juraj Jankuv

ZÁSADY EURÓPSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA SÚBOR INTERPRETAČNÝCH A APLIKAČNÝCH NÁSTROJOV

Katarína Gešková, Marianna Novotná a kol.

SOCIAL FUNCTION OF PRIVATE LAW AND ITS PROLIFERATION BY APPLYING THE PRINCIPLES OF EUROPEAN PRIVATE LAW

Monika Jurčová et al.

DROGOVÉ TRESTNÉ ČINY

Miroslava Vráblová, Jaroslav Klátik, Vanda Rísová

INTERNET A TRESTNÉ ČINY EXTRÉMIZMU

Ivan Smieško

Verejná správa. Základné práva a slobody

Kolektív

VEREJNÁ SPRÁVA A PRÁVO NA PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Michal Maslen

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Dobrovodský Róbert, Košičiarová Soňa

Pravna uprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike

Michal Maslen

NA OKRAJI KRAJNEJ NÚDZE

Marek Káčer

O prepisovaní zákonov počas ich aplikácie

PREČO ZOTRVAŤ PRI ROZHODNUTOM

Marek Káčer

Teória záväznosti precedentu

NOVÉ TECHNOLÓGIE V PRACOVNOM PRÁVE A OCHRANA ZAMESTNANCA

(MOŽNOSTI A RIZIKÁ)

Helena Barancová

Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Adriana Švecová