Lubyho dni

"V septembri roku 1991 vznikla Nadácia Štefana Lubyho, založená z úcty k významnému právnemu vedcovi, profesorovi súkromného práva, prof. JUDr. Štefanovi Lubymu, DrSc., ktorý vedeckými a organizačnými schopnosťami výrazne a trvalo zasiahol do verejného právnického života vo vtedajšom Československu a povzniesol slovenskú právnu vedu a slovenskú právnu vzdelanosť na európsku úroveň.
Úlohou Lubyho právnických dní je sprostredkovať výmenu myšlienok, názorov a koncepcií z hľadiska rozmanitých štrukturálnych častí právnej náuky, osobitne diskusiu medzi právnou filozofiou, teóriou súkromného práva a teóriou verejného práva, medzi teóriami pozitívnych náuk, ktoré patria k jednej alebo druhej oblasti."

XV. Dies Luby Iurisprudentiae UJMA ZO STRATY ĽUDSKÉHO ŽIVOTA A JEJ NÁHRADA V SÚKROMNOM PRÁVE. LOSS OF LIFE AND ITS COMPENSATIOIN IN PRIVATE LAW.

XV. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia,

XV. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice, 23. a 24. september 2021, Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Vydavateľstvo: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2022, ISBN: 978-80-224-1981-9, 270 s.

Editorka: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ.prof.

XIV. DIES LUBY IURISPRUDENTIAE AD HOC LEGISLATÍVA V SÚKROMNOM PRÁVE

XIV. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia,

Smolenice, 19. a 20. september 2019, Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Vydavateľstvo LEGES, Praha 2019, ISBN 978-80-7502-422-0, 263s.

Editor:  Kristián Csach

XIII. Dies Luby Iurisprudentiae  SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTA-JÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ.  SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING  wealth  inequality

XIII. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia,

Smolenice, 28. a 29. september 2017, Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, TRNAVA 2018, ISBN 978-80-568-0095-9, 360 s.

Editori:  Ján Lazar, Martina Gajdošová

XII. NÁHRADA ŠKODY AKO PROSTRIEDOK NÁPRAVY V SÚKROMNOM PRÁVE

(Zostavovatelia: Monika Jurčová, Marianna Novotná; Praha, Leges 2016)

V dňoch 17. a 18. septembra 2015 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied, na zámku v Smoleniciach, uskutočnil už v poradí dvanásty ročník významnej medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni, ktorá bola organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia sa koná pravidelne každé dva roky už od roku 1990 ako prejav úcty k profesorovi Štefanovi Lubymu, najvýznamnejšiemu slovenskému civilistovi, právnemu teoretikovi a predstaviteľovi právnej komparatistiky v povojnových rokoch bývalého Československa.
Témou posledného ročníka konferencie bola Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. Otázkami náhrady škody sa profesor Luby do hĺbky zaoberal vo svojom rozsiahlom dvojzväzkovom diele z teórie záväzkového práva Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve, ktoré si svoju dôležitosť a aktuálnosť zachovalo do súčasnosti.

XI. OCHRANA SLABŠIEHO SUBJEKTU V SÚKROMNOM PRÁVE. RECHTSSCHUTZ DES SCHWÄCHEREN SUBJEKTS IM PRIVATRECHT.

(Zostavovatelia: Helena Barancová, Peter Blaho, Ján Lazar; Vydavateľstvo PETER LANG, Zürich, Švajčiarsko 2014, 258 strán)

XI. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia, zameraná na aktuálnu problematiku ochrany slabšej strany konala v Smoleniciach v dňoch 19. a 20. septembra 2013 pod gesciou Nadácie Štefana Lubyho a Právnickej fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

X. REFORMA SÚKROMNÉHO PRÁVA V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE. DIE REFORM DES PRIVATRECHTS IN MITTEL -UND OSTEUROPA.

(Zostavovateľ: Ján Lazar; IURA EDITION, Bratislava 2010, 486 strán)

X. Lubyho právnické dni, tradičná medzinárodná vedecká konferencia bola zorganizovaná opäť v Smoleniciach v dňoch 17. a 18. septembra 2009 pod záštitou Nadácie Štefana Lubyho a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

IX. ZÁKLADNÉ ZÁSADY SÚKROMNÉHO PRÁVA V ZJEDNOTENEJ EURÓPE. FUNDAMENTALE GRUNDSÄTZE DES PRIVATRECHTS IN VEREINIGTEN EUROPA.

(Zostavovatelia: Ján Lazar, Peter Blaho; IURA EDITION, Bratislava 2007, 315 strán)

IX. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia, tradične konaná v Smoleniciach v dňoch 20. a 21. septembra 2007. Nadácia Štefana Lubyho usporiadala toto významné podujatie spolu s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

VIII. KODIFIKÁCIA, EUROPEIZÁCIA A HARMONIZÁCIA SÚKROMNÉHO PRÁVA. KODIFIKATION, EUROPÄISIERUNG UND HARMONISIERUNG DES PRIVATRECHTS.

(Zostavovatelia: Peter Blaho, Ján Švidroň; IURA EDITION, Bratislava 2005, 450 strán)

VIII. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia, bola usporiadaná opäť v Smoleniciach v dňoch 16. a 17. septembra 2004. Organizátormi okrem Nadácie Štefana Lubyho bola tradične Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

VII. ZABEZPEČENIE POHĽADÁVOK A ICH USPOKOJENIE. SICHERUNG VON FORDERUNGEN UND DEREN BEFRIEDIGUNG.

(Zostavovateľ: Ján Lazar; URA EDITION Bratislava-Trnava 2002, 592 strán)

VII. Lubyho právnické dni, medznárodná vedecká konferencia, konaná v Smoleniciach v dňoch 17. a 18. septembra 2002, pod záštitou Nadácie Štefana Lubyho, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Slovenskej advokátskej komory.

VI. ZÁKAZ ZNEUŽITIA PRÁVA. VERBOT DES RECHTSMISSBRAUCHS.

(Zostavovatelia: Peter Blaho, Ján Lazar, Jozef Prusák; IURA EDITION Bratislava-Trnava 2001, 278 strán)

VI. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia prebiehala v dňoch 20. a 21. septembra 2000 v Omšení. Jej organizátormi bola Nadácia Štefana Lubyho, spolu už s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

V. K NÁVRHU SLOVENSKÉHO OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

(Zostavovateľ: Ján Lazar, Hans-Seidel-Stiftung – vyd. odd. PF UK Bratislava, Bratislava 1999, 276 strán)

V. Lubyho právnické dni, medzinárodná vedecká konferencia sa konala v Bratislave v dňoch 3. a 4. septembra 1998, pod gesciou Nadácie Štefana Lubyho a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

IV. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO V PROCESE TRANSFORMÁCIE PRÁVNEHO SYSTÉMU. GEISTIGES EIGENTUM IM PROZESS DER TRANSFORMATION DER RECHTSORDNUNG.

(Zostavovatelia: Ján Švidroň, Peter Vojčík, Hans-Seidel-Stiftung – vyd. odd. PF UK Bratislava, Bratislava 1997, 346 strán)

IV. Lubyho právnické dni, medzinárodná konferencia venovaná k 75. výročiu založenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, k 30. výročiu I.celoštátnej československej konferencie o osobnomajetkových právach a k 20. výročiu úmrtia profesora Štefana Lubyho, sa konala v dňoch 23. až 25 septembra 1996, pod záštitou Nadácie Štefana Lubyho, Bratislava, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

III. ZMLUVNÝ A ZODPOVEDNOSTNÝ SYSTÉM V SÚKROMNOM PRÁVE

(Zostavovateľ: Jozef Prusák, Bratislava 1995, 120 strán)

III. Lubyho právnické dni sa tradične v dňoch 27. až 29. septembra 1994 konali v Trenčianskych Tepliciach pod záštitou Nadácie Štefana Lubyho, Bratislava, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnického inštitútu Ministerstva spravodlivosti SR.

II. SLUŠNOSŤ V PRÁVE – ANSTÄNDIGKEIT IM RECHT

(Zostavovatelia: Jozef Prusák, Emília Bakošová, Nadežda Vaculíková, Bratislava 1993, 254 strán)

II. Lubyho právnické dni, konferencia s medzinárodnou účasťou prebiehala opäť v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 22. až 24. septembra 1992. Organizátormi bola tak Nadácia Štefana Lubyho, Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti SR.

I. SLOBODA, PRÁVO, BEZPRÁVIE

(Zostavovatelia: Jozef Prusák, Milan Lovíšek, Bratislava 1990, 164 strán)

I. Lubyho právnické dni sa konali pri príležitosti nedožitých 80-tich narodenín profesora Štefana Lubyho sa v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 26. až 28. septembra 1990. Výstupy z tejto konferencie vyšli ako príloha JURIS-INDEX-u, ktorú vydala ju Katedra teórie štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR v rámci svojich interných publikácií