Zborníky

"Milé kolegyne, milí kolegovia, radi by sme vám predstavili výstupy z rôznych vedeckých podujatí, zborníky z konferencií či nekonferenčné zborníky."

TEORETICKÉ ÚVAHY O PRÁVE 18

Andrea Olšovská, Marianna Novotná (eds.)

Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom práve.

Soňa Košičiarová (ed.)

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie

ONLINE PLATFORMY: VÝZVY PRE SÚKROMNÉ PRÁVO

Kristián Csach (ed.)

Zborník je súčasťou riešenia projektu APVV-17-0562.

PRÁVNE ASPEKTY A EFEKTIVITA GRANTOVEJ PODPORY VÝSKUMU

Lucia Žitňanská, Kristián Csach (eds.)

Táto publikácia je výsledkom riešenia projektu VEGA č. 1/0269/20 „Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja“.

RÍMSKO-KÁNONICKÉ VPLYVY NA SLOVENSKÉ VEREJNÉ PRÁVO

Vojtech Vladár (ed.)

Zborník z medzinárodného vedeckého workshopu, uskutočneného 1. októbra 2021 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

NÁHRADA NEMAJETKOVEJ UJMY POZOSTALÝCH A OSOBITOSTI NÁROKU NA NÁHRADU NEMAJETKOVEJ UJMY V MEDICÍNSKOM PRÁVE V PODMIENKACH SLOVENSKÉHO A ČESKÉHO PRÁVA

Marianna Novotná, Veronika Zoričáková (eds.)

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 22. a 23. júna 2021 v Modre v hybridnej forme

Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva

Eva Szabová, Karin Vrtíková, Ivana Mokrá (eds.)

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online dňa 16. septembra 2021 v Trnave

VYNÚTITEĽNOSŤ MEDZINÁRODNÝCH, EURÓPSKYCH, SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH NORIEM PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH VZÁJOMNÁ INTERAKCIA

Juraj Jankuv (ed.)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 12. – 13. november 2020 Trnava, Slovenská republika

MEDZI TRIANONOM A RETRIBÚCIOU SLOVENSKO-MADARSKÉ VZTAHY Z PRÁVNEHO POHLADU

Dagmar Lantajová, Tomáš Gábriš, Martin Bulla (eds.)

Online vedecká konferencia organizovaná Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v dňoch 21. a 22. januára 2021.

Sekulárny štát

Michaela Moravčíková (ed.)

Moravčíková, Michaela (ed.) Sekulárny štát. Trnava: TYPI, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, 2020, počet strán 160. ISBN 978-80-568-0226-7, ISBN 978-80-568-0230-4 (on-line)
Zborník prednášok zo slovensko-poľskej online vedeckej konferencie pod názvom Secular State (Sekulárny štát, Państwo świeckie), ktoré spoločne zorganizovali Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Fakulta práva a verejnej správy Warmsko-mazurskej univerzity v Olštýne v dňoch 15. – 30. mája 2020.

Aktuálne otázky azylového práva III.

Soňa Košičiarová (ed.)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Európsky sociálny model a jeho úlohy

Miloš Lacko (ed.)

Zborník príspevkov z online vedeckej konferencie „Európsky sociálny model a jeho úlohy“ konanej v dňoch 9. – 16. novembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci riešenia úloh projektu VEGA č. 1/0081/19 „Európsky sociálny model a jeho tendencie“, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

VEREJNÉ PRÁVO NA SLOVENSKU A V EURÓPE – AKTUÁLNE PROBLÉMY A RÍMSKO-KÁNONICKÉ SÚVISLOSTI

Vojtech Vladár (ed.)

Zborník z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie uskutočnenej 27. septembra 2019 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

TRESTNÉ PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE A JEHO DOPAD NA STÍHANIE MLÁDEŽE

Miroslava Vráblová (ed.)

VEGA č. 1/0315/14 Harmonizácia trestného súdnictva nad mládežou v Európskej únii
zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doba riešenia 2014 – 2015

TRESTNOPRÁVNE A KRIMINOLOGICKÉ MOŽNOSTI ELIMINÁCIE EXTRÉMIZMU

Miroslava Vráblová (ed.)

TRESTNÉ PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE A JEHO DOPAD NA STÍHANIE MLÁDEŽE

Miroslava Vráblová (ed.)

AKTUÁLNE OTÁZKY VÝVOJA A SÚČASNEJ PODOBY MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VPLYV MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA PRÁVNY PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY

Juraj Jankuv (ed.)

AKTUÁLNE OTÁZKY AZYLOVÉHO PRÁVA II

Soňa Košičiarová (ed.)

ZDRUŽENIA OSÔB AKO PRVOK DEMOKRACIE A SLOBODA ZDRUŽOVANIA

Martina Gajdošová – Soňa Košičiarová (eds.)

ENVIIRONMENTÁLNE PRÁVA A VYUŽÍVANIIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV

JUDr. Michal Maslen, PhD., JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

VEREJNÁ SPRÁVA, PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES A E-GOVERNMENT

JUDr. Michal Maslen, PhD., JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

FINANCOVANIE CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V MODERNOM DEMOKRATICKOM ŠTÁTE

Michaela Moravčíková (ed.)

FINANCOVANIE CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Michaela Moravčíková (ed.)

ZÁSADY EURÓPSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA V APLIKAČNEJ PRAXI SPOTREBITEĽSKÝ KÓDEX: ÁNO ČI NIE?

Marianna Novotná (ed.)

SLOBODA ZDRUŽOVANIA – VEREJNOPRÁVNE A SÚKROMNOPRÁVNE ASPEKTY

Martina Gajdošová – Soňa Košičiarová (eds.)

AKTUÁLNE OTÁZKY AZYLOVÉHO PRÁVA I

Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie
Soňa Košičiarová (ed.)

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 31. mája – 1. júna 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Adriana Švecová (ed.)

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ V SÚKROMNOM PRÁVE A JEHO NÁSLEDKY

ZUZANA NEVOLNÁ, DANIELA HLOBÍKOVÁ (EDS.)

VYBRANÉ OTÁZKY IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV REGLEMENTUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU SLABŠEJ STRANY

Marek Maslák (ed.)
Publikácia je výstupom z cyklu diskusných seminárov, ktoré organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU V Trnave v roku 2017 v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. Témami diskusných seminárov boli "Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)"; "Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi"; "Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa" a "Záložné právo medzi hmotným a procesným právom".

Ne bis in idem - Medzi správnym a súdnym trestaním

Juraj Šeliga - Eduard Korpáš (eds.)
Publikácia je zborníkom príspevkov z rovnomennej vedeckej koferencie, ktorú organizovala Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity dňa 9. júna 2017. Jednotlivé príspevky objasňujú uplatňovanie zásady ne bis in idem v oblasti správneho i trestného práva s dôrazom na prienik medzi týmito dvoma právnymi odvetviami, ako aj s dôrazom na prieniky medzi národným, medzinárodným a európskym právom. Publikácia je zaujímavým čítaním tak pre praktikov ako aj teoretikov práva.

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Zásady zákona o správnom trestaní

Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., Mgr. Denis Bede (eds.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Princípy trestania a správne delikty

Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (ed.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (ed.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Právo na spravodlivý proces a správne trestanie

zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
JUDr. Michal Maslen, PhD. (ed.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Jozef Štefanko (ed.)

Diskriminácia v zmluvnom práve

M. Jurčová, A. Olšovská, J. Štefanko (eds.)

Zákonník práce a jeho variácie (vybrané inštitúty)

Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková (eds.)

Právo na azyl a jeho aplikácia vo verejnej správe

Editor: JUDr. Matúš Filo, PhD

Verejná správa a priestupky

Editor: JUDr. Matúš Filo, PhD.

Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd

Editor: JUDr. Michal Maslen, PhD.

Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť

Editor: JUDr. Michal Maslen, PhD., JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD.

Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty

Editor: JUDr. Michal Maslen, PhD.

Rada Európy a ochrana životného prostredia

Editor: doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof.

Právno-historické trendy a výhľady I.

Peter Mosný – Miriam Laclavíková (eds.)

Právno-historické trendy a výhľady I. (periodicky vydávaný zborník obsahujúci aj príspevky z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie konanej 9. novembra 2015 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci výzvy Ministerstva školstva SR „Týždeň vedy a techniky.“)

Právnohistorické trendy a výhľady III.

Štefan Siskovič, Ingrid Lanczová, Monika Martišková (eds.)

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni „Právny štát – medzi vedou a umením: Legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte“, konanej v dňoch 20. až 21. septembra 2018 v Trnave.

Právno-historické trendy a výhľady VI.

Adriana Švecová, Ingrid Lanczová, Adrián Gajarský (eds.)