Zborníky

"Milé kolegyne, milí kolegovia, radi by sme vám predstavili výstupy z rôznych vedeckých podujatí, zborníky z konferencií či nekonferenčné zborníky."

Ne bis in idem - Medzi správnym a súdnym trestaním

Juraj Šeliga - Eduard Korpáš (eds.)
Publikácia je zborníkom príspevkov z rovnomennej vedeckej koferencie, ktorú organizovala Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity dňa 9. júna 2017. Jednotlivé príspevky objasňujú uplatňovanie zásady ne bis in idem v oblasti správneho i trestného práva s dôrazom na prienik medzi týmito dvoma právnymi odvetviami, ako aj s dôrazom na prieniky medzi národným, medzinárodným a európskym právom. Publikácia je zaujímavým čítaním tak pre praktikov ako aj teoretikov práva.

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Zásady zákona o správnom trestaní

Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., Mgr. Denis Bede (eds.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Princípy trestania a správne delikty

Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (ed.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (ed.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Právo na spravodlivý proces a správne trestanie

zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
JUDr. Michal Maslen, PhD. (ed.)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Jozef Štefanko (ed.)

Diskriminácia v zmluvnom práve

M. Jurčová, A. Olšovská, J. Štefanko (eds.)

Zákonník práce a jeho variácie (vybrané inštitúty)

Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková (eds.)

Právo na azyl a jeho aplikácia vo verejnej správe

Editor: JUDr. Matúš Filo, PhD

Verejná správa a priestupky

Editor: JUDr. Matúš Filo, PhD.

Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd

Editor: JUDr. Michal Maslen, PhD.

Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť

Editor: JUDr. Michal Maslen, PhD., JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD.

Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty

Editor: JUDr. Michal Maslen, PhD.

Rada Európy a ochrana životného prostredia

Editor: doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof.