Študentská konferencia

Zborník príspevkov z XIII. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Petra Janeková, Andrea Olšovská (eds.)

Zborník z IX. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Editor: Daniel Vasilišin

Zborník príspevkov z IX. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

LENKA VRÁBLOVÁ (ed.)

Vážení čitatelia, do rúk sa Vám dostáva Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie, konanej dňa 15. marca 2016. V tomto, už v poradí IX. ročníku Študentskej vedeckej konferencie sa študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zapojili v spolu štyroch sekciách, a to v sekcii ústavného práva a teórie práva, sekcii občianskeho práva, obchodného práva a pracovného práva, sekcii medzinárodného práva a európskeho práva a v neposlednom rade v sekcii správneho práva a trestného práva...