Trnavské právnické dni

Ročník 2020

"Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje každé dva roky medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni. Dvadsiate prvé storočie sa v duchu post-pozitivizmu a post-modernizmu charakterizuje aj ako obdobie krízy legislatívy. Posledné desaťročia sa právna veda na kontinente ako aj v anglo-americkom prostredí sústredila predovšetkým na moc súdov, na otázku interpretácie práva, na riešenie zložitých súdnych prípadov, akosi však pritom prehliadala, že život práva začína legislatívnym procesom a že čím kvalitnejšie zákony máme napísané, tým jednoduchšia je ich následná aplikácia. Kvalita tvorby práva, a to nielen dobových a súčasných rekodifikácií, teda predstavuje základ následnej správnej interpretácie a aplikácie práva. Na uvedenú nosnú tému sú zamerané jednotlivé konferencie, sekcie, workshopy medzinárodného vedeckého kongresu, konaného v dňoch 24.9.2020 - 25.9.2020 umožňujúce zamerať sa na špecifiká právnej politiky a tvorby práva v jednotlivých právnych odvetviach a disciplínach právnej vedy."

Program

PRÁVNA POLITIKA A LEGISLATÍVA - VPLYV POLITIKY, NORMOTVORBY A SÚDNEJ JUDIKATÚRY NA VÝKON VEREJNEJ SPRÁVY

Michal Maslen - Andrea Olšovská - Michaela Moravčíková (eds.)

 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci online medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2020.

PRÁVNA POLITIKA A LEGISLATÍVA - ZMLUVNÁ AUTONÓMIA V SÚKROMNOM/PRACOVNOM PRÁVE

Andrea Olšovská (ed.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodného online vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „Právna politika a legislatíva“: „Zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve“, konaného v dňoch 24. až 25. septembra 2020 v Trnave. Podujatie bolo organizované v rámci riešenia projektu APVV-18-0443: „Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)“, zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 

Zborník TPD MPaEP 2020

PRÁVNA POLITIKA A LEGISLATÍVA - POLITICKÉ ROZHODNUTIA A ICH VPLYV NA MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE PRÁVO

Martin Bulla (ed.)

 
Zborník je výstupom medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni „Právna politika a právna legislatíva: Politické rozhodnutia a ich vplyv na medzinárodné a európske právo“ konanej online v dňoch 24. - 25. 9. 2020.

 

PRÁVNA POLITIKA A LEGISLATÍVA LEGAL POLICY AND LEGISLATION PRÁVNA POLITIKA A LEGISLATÍVA V OBLASTI KONFESNÉHO PRÁVA LEGAL POLICY AND LEGISLATION

PRÁVNA POLITIKA A LEGISLATÍVA - PRÁVNA POLITIKA A LEGISLATÍVA V OBLASTI KONFESNÉHO PRÁVA

Michaela Moravčíková (ed.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva v rámci online medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni Právna politika a legislatíva, ktorá sa konala 25. septembra 2020 v Trnave.

 

periodicky vydávaný zborník s príspevkami z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. – 25. septembra 2020 v Trnave pod názvom 70. výročie Občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna politika v 20. storočí uskutočnenej v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2020 na tému ,,Právna politika a legislatíva

Právno-historické trendy a výhľady V.

Adriana Švecová – Ingrid Lanczová (eds.)

 
(periodicky vydávaný zborník s príspevkami z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. – 25. septembra 2020 v Trnave pod názvom 70. výročie Občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna politika v 20. storočí uskutočnenej v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2020 na tému ,,Právna politika a legislatíva“). Adriana Švecová – Ingrid Lanczová (eds.). Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, 222 s. ISBN 978-80-568-0289-2 (on-line).

 

Zborník z konferencie Katedry rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni

Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva

Vojtech Vladár (ed.)

 
Zborník z konferencie Katedry rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni
 

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie Parlamentná kultúra v rámci online medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni - Právna politika a legislatíva, ktorá sa konala 24. - 25. septembra 2020 v Trnave. Podujatie bolo organizované v rámci riešenia projektu APVV-17-0056 s názvom Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry.

PARLAMENTNÁ KULTÚRA

Jakub Neumann (ed.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie Parlamentná kultúra v rámci online medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni - Právna politika a legislatíva, ktorá sa konala 24. - 25. septembra 2020 v Trnave. Podujatie bolo organizované v rámci riešenia projektu APVV-17-0056 s názvom Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry.
 

PRÁVNA POLITIKA VO VZŤAHU K OCHRANE ŽIVOTA
A ZDRAVIA A NA ŇU NADVÄZUJÚCA LEGISLATÍVA

Miroslava Vráblová - Karin Vrtíková (eds.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodného online vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „Právna politika a legislatíva“: „Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva“, konaného v dňoch 24. až 25. septembra 2020 v Trnave. Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná v rámci riešenia projektu APVV-16-0106: „Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky“, zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

ŽALOBNÉ PRÁVO

Katarína Gešková (ed.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodného online vedeckého kongresu Trnavské právnické dni Právna politika a legislatíva: Žalobné právo, ktorý sa konal v dňoch 24. až 25. septembra 2020 v Trnave. Podujatie bolo organizované v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0329/2019 s názvom Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku, zodpovedná riešiteľka: JUDr. Katarína Gešková, PhD.